<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
ESG

Modele ESG dla nieruchomości: przewodnik na rok 2023

Odkryj modele ESG w 2023 r., aby wesprzeć zrównoważony rozwój swojej firmy w branży nieruchomości. W tym blogu opisano wady i zalety oraz listę kluczowych modeli.

Modele ESG dla nieruchomości nabiorą jeszcze większego znaczenia w 2023 r., gdy w centrum uwagi znajdą się wyzwania związane z ekologicznymi inwestycjami oraz kwestie związane ze środowiskiem, zarządzaniem i odpowiedzialnością społeczną.

Aby pomóc firmom z branży nieruchomości odpowiedzieć na te wyzwania i zapewnić zrównoważone praktyki biznesowe w przyszłości, opracowano szereg modeli ESG.

W tym blogu przedstawimy kilka z nich, abyś mógł zdecydować, które z nich najlepiej pasują do Twojej organizacji. 

Uzasadnienie biznesowe dla ESG w nieruchomościach

Zalety

 • Ulepszone zarządzanie ryzykiem: Modele ESG pomagają identyfikować, przewidywać i zmniejszać  potencjalne ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi, zgodnością z przepisami, traktowaniem pracowników, zarządzaniem łańcuchem dostaw, szeroko pojętą różnorodnością i nie tylko.

 • Lepsze wyniki finansowe: Firmy, które uwzględniają w swoich strategiach czynniki ESG, zwykle wykazują lepszą długoterminową stabilność finansową, mniejszą niestabilność i zwiększoną rentowność.  Badania przeprowadzone przez Harvard Business School wykazały, że wysokie wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju korelują z lepszymi wynikami finansowymi.

 • Dostęp do kapitału: Czy inwestorom zależy na ESG? Tak! Inwestorzy – w tym inwestorzy instytucjonalni i zarządcy nieruchomości – przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych coraz częściej uwzględniają kryteria ESG. Przyjęcie modelu ESG może zwiększyć atrakcyjność spółki dla inwestorów, zwiększając jej dostęp do kapitału. Przewiduje się, że inwestycje instytucjonalne ukierunkowane na ESG osiągną wartość 33,9 bln dolarów w ciągu najbliższych 2 lat.

 • Zaangażowanie i zaufanie kontrahentów: „Zarządcza" część ESG jest często pomijana, ale stanowi ważny element w sposobie zarządzania spółkami. Modele ESG promują przejrzystość, odpowiedzialność i zaangażowanie w relacje z kontrahentami – w tym pracownikami, klientami, społecznościami, organami regulacyjnymi i inwestorami. 

 • Innowacyjność i konkurencyjność: Wiadomo, jak to jest, konkurencja napędza innowacje i odwrotnie. W obszarze ESG oba te zjawiska są powszechne. Firmy, dla których priorytetem jest zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna, z większym prawdopodobieństwem identyfikują pojawiające się trendy rynkowe, przewidują zmiany regulacyjne i wykorzystują nowe możliwości biznesowe. Włączając ESG  do rozwoju swoich produktów, firmy mogą wyprzedzić zmieniające się preferencje klientów, obniżyć koszty i uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

 • Długoterminowe tworzenie wartości: Modele ESG zachęcają do obrania długookresowej perspektywy, dostosowując strategie biznesowe do szerszych celów zrównoważonego rozwoju. Integrując czynniki ESG z procesami decyzyjnymi, firmy mogą tworzyć wartość nie tylko dla akcjonariuszy, ale także dla społeczeństwa i środowiska.

Wady

 • Brak standardowych danych statystycznych i raportowania: Modelom ESG często brakuje jednolitości w zakresie danych statystycznych, metodologii i standardów raportowania. Stanowi to wyzwanie dla firm, które chcą dokładnie porównać swoje wyniki. Brak spójnego systemu raportowania może również prowadzić do rozbieżności i niespójności w sposobie oceny wyników ESG.

 • Wyzwania związane z gromadzeniem danych i raportowaniem: Gromadzenie i raportowanie danych ESG może wymagać dużych zasobów i być złożonym procesem, szczególnie w przypadku firm z branży nieruchomości, które prowadzą rozległą działalność. Firmy mogą mieć trudności ze zgromadzeniem dokładnych, kompleksowych i wiarygodnych danych na przestrzeni całego swojego łańcucha dostawczego. Wyzwanie to może dodatkowo spotęgować potrzeba weryfikacji oraz zapewnienia przejrzystości i wiarygodności.

 • Perspektywa krótkoterminowa i „ekościema": Niektórzy krytycy twierdzą, że modele ESG mogą prowadzić do myślenia krótkookresowego i powierzchownych działań, ponieważ firmy skupiają się na osiąganiu konkretnych celów ESG, aby poprawić swój wizerunek. Może to polegać na tym, że firmy priorytetowo traktują kosmetyczne zmiany, nie wprowadzając znaczących ulepszeń w swoich podstawowych praktykach. Aby tego uniknąć, należy przyjąć rozsądne podejście do zrównoważonego rozwoju. Nie kieruj się wskaźnikami ESG wyłącznie ze względu na wizerunek marketingowy.

 • Ograniczony zakres i subiektywne oceny: Ramy ESG mają tendencję do priorytetowego traktowania niektórych czynników w stosunku do innych, potencjalnie pomijając krytyczne kwestie lub dostarczając subiektywnych ocen. Różne modele mogą koncentrować się na różnych aspektach ESG, co prowadzi do niespójności i luk w sprawozdaniach. Ponadto ocena czynników ESG często opiera się na jakościowych osądach i interpretacjach, co może wprowadzać subiektywizm i różnice w ocenach.

Lista modeli ESG w 2023 roku

The Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 

The Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) to powszechnie uznawany i główny w branży punkt odniesienia służący do oceny wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju portfeli nieruchomości na całym świecie. 

Kluczowe punkty dotyczące GRESB:

 • Model ewaluacji: GRESB zapewnia ujednolicony model oceny, który umożliwia firmom z branży nieruchomości, funduszom i deweloperom raportowanie ich wyników w zakresie ESG. Ocena obejmuje różne aspekty, w tym efektywność energetyczną, emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody, gospodarkę odpadami, inicjatywy w zakresie zdrowia, praktyki w zakresie różnorodności i inkluzji społecznej oraz ładu korporacyjnego.

 • Analiza oparta na danych: Podmioty uczestniczące przesyłają dane związane z ich wysiłkami podjętymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, a GRESB wykorzystuje te dane do oceny i porównywania wyników. Zebrane informacje pomagają inwestorom, kontrahentom i całemu rynkowi uzyskać wgląd w praktyki zrównoważonego rozwoju stosowane przez podmioty z branży nieruchomości.

 • Udział globalny: GRESB ma zasięg globalny, a tysiące firm i funduszy z branży nieruchomości uczestniczy w corocznym procesie ewaluacyjnym. Obejmuje on różnorodne typy nieruchomości, w tym komercyjne, mieszkalne, przemysłowe i inne.

 • Skupienie uwagi na inwestorach: GRESB jest skierowany przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą uwzględnić czynniki ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych. Dostarczając ustandaryzowane i porównywalne dane na temat wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, GRESB pomaga inwestorom określać bardziej zrównoważone i odpowiedzialne inwestycje.

 • Analiza porównawcza wydajności: GRESB ocenia podmioty na podstawie podjętych przez nie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i porównuje je z konkurentami. Dzięki temu firmy i fundusze mogą mierzyć swoje postępy na przestrzeni czasu i dążyć do ciągłego doskonalenia.

 • Przejrzystość i odpowiedzialność: GRESB promuje przejrzystość i odpowiedzialność w sektorze nieruchomości, zachęcając firmy i fundusze do ujawniania informacji i zobowiązań związanych z ESG.

Więcej informacji.

Certyfikat BREEAM

BREEAM to metoda oceny efektywności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej budynków. Dokonuje się tego poprzez ocenę efektywności energetycznej, systemu oszczędzania wody, gospodarki odpadami, jakości środowiska w pomieszczeniach zamkniętych, wpływu na środowisko i odpowiedzialności społecznej danej firmy.

Firmy z branży nieruchomości mogą wykorzystać tę metodę, aby wykazać zaangażowanie w zrównoważony rozwój za pośrednictwem swoich projektów budowlanych.

Proces kończy się wydaniem certyfikatu, który obejmuje ocenę projektu, konstrukcji i aspektów operacyjnych budynku. Na podstawie punktów zdobytych w różnych kategoriach przyznawany jest poziom certyfikacji rozpoczynający się od oceny „Zaliczony”, a kończący się na ocenie „Wybitny”.

BREEAM służy jako uznany punkt odniesienia dla zrównoważonego rozwoju. Umożliwia także kontrahentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wpływu ich budynków na środowisko. 

Więcej informacji.

Standard budowlany WELL

Standard budowlany WELL to oparty na wynikach system pomiaru, certyfikacji i monitorowania cech środowiska zabudowanego, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi. Jest on zarządzany przez International WELL Building Institute (IWBI) i ma na celu poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców budynków. Norma obejmuje różne aspekty projektowania, budowy i eksploatacji budynków, ze szczególnym uwzględnieniem promowania zdrowia, komfortu i produktywności.

Kluczowe cechy i koncepcje standardu budowlanego WELL obejmują:

 1. Kategorie: Standard podzielony jest na siedem kategorii, zwanych koncepcjami, które dotyczą konkretnych aspektów zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców. Kategorie te to Powietrze, Woda, Pożywienie, Światło, Fitness, Komfort i Umysł.

 2. Warunki wstępne i optymalizacja: każda koncepcja obejmuje warunki wstępne i opcjonalne optymalizacje. Warunki wstępne to minimalne wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać certyfikat, natomiast optymalizacje to dodatkowe strategie, które mogą zapewnić dodatkowe punkty w drodze do wyższych poziomów certyfikacji.

 3. Oparte na wynikach: standard opiera się na wynikach, co oznacza, że budynki są oceniane na podstawie rzeczywistych wyników, a nie tylko założeń projektowych. Wyniki mierzy się na miejscu za pomocą testów, ankiet i innych metod mających na celu upewnienie się, że budynek zapewnia zamierzone korzyści w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia.

 4. Ciągły monitoring: Certyfikat WELL nie jest wydarzeniem jednorazowym. Aby utrzymać certyfikat, wymagane jest ciągłe monitorowanie i raportowanie wyników budynku. Takie podejście zachęca właścicieli i operatorów budynków do utrzymywania zdrowego środowiska w dłuższej perspektywie.

 5. Współpraca: Standard zachęca do współpracy między kontrahentami, w tym między właścicielami budynków, projektantami, wykonawcami i użytkownikami, w celu optymalizacji wyników budynku w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia.

Więcej informacji.

Fitwel

Fitwel to system certyfikacji budynków i narzędzie oceny, które promuje zdrowie i ogólny dobrostan w budynkach. Powstał jako wspólna inicjatywa USA, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz General Services Administration (GSA). Fitwel ocenia różne aspekty środowiska zabudowanego, które wpływają na zdrowie człowieka i dostarcza wskazówek dotyczących poprawy tych czynników w celu tworzenia zdrowszych przestrzeni.

Fitwel uzupełnia inne systemy certyfikacji budynków, takie jak LEED i WELL Building Standard, zapewniając dodatkowe opcje tworzenia zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska. Fitwel zyskał popularność wśród właścicieli budynków i deweloperów, którzy chcą priorytetowo traktować dobro swoich najemców i dostosować swoje nieruchomości do najlepszych praktyk w zakresie zdrowia i ogólnego dobrostanu.

Kluczowe cechy Fitwel obejmują:

 1. Strategie oparte na dowodach: Zalecenia Fitwel opierają się na badaniach naukowych i badaniach, które wykazują pozytywny wpływ niektórych cech konstrukcyjnych i operacyjnych na zdrowie i dobrostan mieszkańców.

 2. Konfigurowalny i skalowalny: Fitwel można zastosować w wielu typach budynków, od biur i budynków mieszkalnych wielorodzinnych po szkoły, powierzchnie handlowe i placówki opieki zdrowotnej. Oferuje elastyczne i skalowalne podejście, aby sprostać unikalnym potrzebom każdego budynku.

 3. System punktowy: Fitwel wykorzystuje system punktowy do oceny cech budynku promujących zdrowie. Projekty budowlane mogą uzyskać jedną, dwie lub trzy gwiazdki w zależności od liczby zdobytych punktów.

 4. Skupienie na wielu czynnikach: Fitwel bierze pod uwagę różne czynniki związane ze zdrowiem, takie jak możliwości podjęcia aktywności fizycznej, dostęp do zdrowej żywności, naturalne światło dzienne, jakość powietrza w pomieszczeniach i wsparcie dobrego samopoczucia psychicznego.

 5. Ciągłe doskonalenie: Fitwel zachęca do ciągłego doskonalenia, umożliwiając budynkom ponowną certyfikację co trzy lata, dając właścicielom i operatorom możliwość wprowadzania dalszych ulepszeń i aktualizacji.

Więcej informacji.


Inne modele ESG do rozważenia 

Projekt ujawniania informacji o emisjigazów cieplarnianych (Carbon Disclosure Project)

CDP to międzynarodowa organizacja non-profit, która ocenia wpływ przedsiębiorstw na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych.

Budynki mogą negatywnie wpływać na środowisko poprzez słabą efektywność energetyczną i wbudowaną emisję dwutlenku węgla. Dlatego ważne jest, aby firmy z branży nieruchomości podejmowały wysiłki w celu śledzenia i ograniczania tych emisji.

Firmy z branży nieruchomości mogą ujawniać swoje wyniki związane z emisją dwutlenku węgla i klimatem za pośrednictwem platformy CDP służącej do ich raportowania. Modele te umożliwiają przeprowadzanie analiz i porównywanie wyników z innymi firmami w branży.

Więcej informacji.

Zasady równikowe (ang. Equator Principles)

Są to ramy zarządzania ryzykiem przyjęte przez instytucje finansowe w celu oceny ryzyka środowiskowego i społecznego oraz zarządzania nim w trakcie finansowania projektów.

Firmy z branży nieruchomości zaangażowane w projekty na dużą skalę – takie jak rozwój infrastruktury, mogą stosować Zasady Równikowe, aby zapewnić zrównoważone i odpowiedzialne planowanie, projektowanie i wdrażanie.

Więcej informacji.

Międzynarodowa Rada ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (IIRC)

IIRC promuje raportowanie zintegrowane, które łączy informacje finansowe ze wskaźnikami wydajności ESG, aby zapewnić całościowy obraz strategii tworzenia wartości firmy.

Firmy z branży nieruchomości mogą przyjąć zintegrowane praktyki raportowania, aby wykazać powiązania między aspektami finansowymi, środowiskowymi, społecznymi i tymi związanymi z zarządzaniem swoją działalnością.

Więcej informacji.

Wybierz model, który sprawdzi się w Twojej firmie

Modele te pozwalają uczynić Twoją firmę bardziej zrównoważoną, zwiększyć zaufanie inwestorów i pracować na rzecz lepszej przyszłości. 

To powiedziawszy, nie jest to tak proste, jak zaznaczenie odpowiednich pól. Firmy z branży nieruchomości powinny podchodzić do ESG z poczuciem sensu i autentyczności.

Oznacza to przejrzystość ich wysiłków i stawianie czoła wyzwaniom. Chodzi o zbudowanie trwałego dziedzictwa, które sprawi, że ich konkurenci wykrzykną "Wow!" oraz o wywarcie pozytywnego wpływu na świat. 

Ciekawi Cię, jak wypadniesz na tle kluczowych struktur ESG?

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here