<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3636689&amp;fmt=gif">
Analyses

Kan een omzethuurmodel helpen om commerciële huurders te behouden?

Omzethuur is een manier om de financiële last van je huurders te verlichten in tijden van lage omzet en om het behoud van huurders te stimuleren.

Omzethuur is een term die je recentelijk wellicht al gehoord hebt, vooral sinds de pandemie.

Maar wat is het en wat betekent het voor jou en je commerciële huurders? Lees verder om erachter te komen. 

Wat is omzethuur?

Omzethuur is een variabele huurprijs op basis van de prestaties van een commerciële huurder. Het wordt meestal toegevoegd aan een basishuur met een verlaagd markttarief.

Hoewel het niets nieuws is, werd omzethuur een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de coronaviruspandemie. Bedrijven over de hele wereld hadden moeite om hun huur te betalen omdat de fysieke handel tijdelijk stopte.

In een enquête van Colliers zei 40% van de verhuurders dat ze de handelsomzet eerder als een sleutelfactor beschouwen bij het bepalen van de huurprijs.

Wie profiteert van omzethuur?

Zowel huurders als verhuurders hebben baat bij omzethuur, mits deze wordt toegepast op het juiste activatype. Het is beter geschikt voor gevestigde winkelbedrijven in winkelcentra dan voor middelgrote, onafhankelijke winkelstraten.

Op het eerste gezicht lijkt het delen van de huurlast met huurders voor verhuurders misschien minder winstgevend dan simpelweg een vaste huur vragen en maandelijks inkomen verzekeren.

Als bedrijven tijdens recessies echter kunnen blijven handelen zonder zich al te veel zorgen te hoeven maken over de huur, kan dit zijn vruchten afwerpen in de vorm van een hogere langetermijnwaarde en het behouden van huurders.

Bovendien kunnen verhuurders in tijden van tegenwind meer aan huur verdienen dan met een vast huurmodel. 

Hoe bereken je omzethuur?

Verhuurders kunnen op twee manieren omzethuur berekenen en in rekening brengen. Verhuurders bepalen natuurlijk zelf welk percentage van de omzet in de huur wordt meegenomen, en dat bepaalt hoe omzethuur wordt berekend.

Te betalen huur 

De eerste optie is om de omzethuur te baseren op hoeveel het omzetpercentage de over dat jaar te betalen huur overschrijdt.

Je kunt het als volgt opsplitsen:

Omzetpercentage - 10%

Jaarlijks te betalen huur - € 100.000

Jaarlijkse bruto-omzet = € 1.300.000

Berekening omzethuur = 1.300.000 x 10% = € 130.000

Omzethuur = € 30.000


opsplitsing infographic - 1 (2)

Natuurlijke drempelwaarde

De tweede mogelijkheid is om omzethuur in rekening te brengen als het bedrag dat het omzetpercentage een natuurlijke drempel overschrijdt.

Omzetpercentage - 10%

Jaarlijks te betalen huur (basishuur) - € 100.000

Berekening natuurlijke drempelwaarde = € 100.000/0,10

Natuurlijke drempelwaarde = € 1.000.000 

Jaarlijkse bruto-omzet - € 1.300.000 

Variantie - 300.000 x 0,10

Omzethuur =  30.000

Hoe kunnen huurders hun omzet rapporteren?

Veel commerciële huurders rapporteren hun omzet via spreadsheets of e-mail. Dit zijn standaard, 'traditionele' methodes, maar ze zijn ook foutgevoelig en tijdrovend.

Bovendien kunnen veel huurders vergeten hun omzet op tijd door te geven, waardoor een omzethuurmodel onwerkbaar kan worden.


omzet

Met een huurderscommunicatieplatform als Chainels kun je snel en eenvoudig je omzet rapporteren. Chainels maakt het eenvoudiger om huurders die achterlopen op schema bij te houden, herinneringen te sturen en aanvullende fiscale documenten op te vragen (bijv. boekhoudkundige documenten of balansen) om ervoor te zorgen dat de omzethuren correct zijn, en om extra KPI's op te vragen, zoals het gemiddelde bestedingsgedrag.

Laat ons je helpen je omzetrapportage te centraliseren

Demo aanvragen



Hoe doet Chainels dit? Door je een overzicht te geven van alle bedrijven binnen je winkelgebouw naast de volgende gegevens:

  • Of ze hun omzet al hebben gerapporteerd voor een geselecteerde periode
  • Of ze het nog moeten melden en hoeveel dagen ze nog hebben voor de vooraf bepaalde deadline.
  • Indien ze het al hebben gerapporteerd, de geldwaarde van hun omzet, plus eventuele groei of daling ten opzichte van de voorgaande maand, kwartaal of jaar.

Vanuit het rapportagedashboard kunnen managers ook automatische herinneringen sturen op basis van vooraf gedefinieerde tijdsbestekken, en een aangepast tijdsbestek voor automatische herinneringen selecteren. Ook kunnen ze aanvullende documenten opvragen.

Voor- en nadelen van een omzethuurmodel

Voordelen

  • Een inkomen op basis van omzet is beter dan geen inkomen van huurders die failliet gaan.
  • Omzethuur biedt commerciële huurders een zekere mate van flexibiliteit, wat kan leiden tot hogere tevredenheid en retentie.
  • Zowel huurders als verhuurders plukken de vruchten van de hausse in de handel

Nadelen

  • Het risico bestaat dat de omzethuur verkeerd wordt berekend, waardoor het percentage te hoog of de drempelwaarde te laag wordt. Dit is vaak het gevolg van inconsistente rapportagepraktijken.
  • Omzetrapporten kunnen verkeerd zijn, wat leidt tot onnauwkeurige huurprijzen (dit kan echter worden verbeterd door apps als Chainels, die beter documentbeheer mogelijk maken).
  • Zowel huurder als verhuurder delen het risico.
  • Het kan moeilijker zijn om een huurder met een constant hoge omzet te overtuigen om een percentage met zijn verhuurder te delen.

Past omzethuur bij jouw portefeuille?

Omzethuur is misschien niet voor iedereen geschikt, maar het kan huurders in je portefeuille de flexibiliteit bieden die ze nodig hebben om van jou te blijven huren.

Chainels kan het jou en je huurders veel gemakkelijker maken. 

 

 

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here