Zarządzania i operacji

Poczucie wspólnoty kluczem do efektywnego zarządzania nieruchomościami

Odkryj znaczenie pielęgnowania poczucia wspólnoty dla nowoczesnego zarządzania nieruchomościami. Dowiedz się, w jaki sposób budowanie silnej społeczności może przynieść korzyści zarówno zarządcom nieruchomości, jak i mieszkańcom, oraz zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami, jak stworzyć poczucie przynależności do społeczności.

Ponieważ świat wciąż się modernizuje, zarządzanie nieruchomościami również musi dostosowywać się do nowych trendów i wymagań.

W dzisiejszym świecie zarządzanie nieruchomościami wykracza poza zwykłe utrzymanie i konserwację budynków: zarządzanie obejmuje również wspieranie poczucia wspólnoty w obrębie danej nieruchomości.

Poczucie wspólnoty ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zadowolenia mieszkańców, wzrostu wartości nieruchomości i zwiększenia wskaźnika retencji najemców.

W tym artykule zbadamy znaczenie poczucia wspólnoty w nowoczesnym zarządzaniu nieruchomościami oraz sposoby, w jakie zarządcy nieruchomości mogą tworzyć i wspierać społeczność w swoich nieruchomościach.

Dlaczego poczucie wspólnoty jest niezbędne

W przeszłości zarządzanie nieruchomościami koncentrowało się głównie na fizycznym utrzymaniu budynków i zarządzaniu sprawami najemców.

Jednak w dzisiejszych czasach najemcy oczekują czegoś więcej niż tylko miejsca do życia: chcą poczucia przynależności i społeczności w swoim budynku.

Silne poczucie wspólnoty może mieć pozytywny wpływ na różne aspekty zarządzania nieruchomościami, w tym na zadowolenie mieszkańców, wartość nieruchomości i wskaźniki retencji najemców.

W naszej ostatniej ankiecie przeprowadzonej wśród 1750 najemców we Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii 67% lokatorów uważa, że poczucie wspólnoty jest ważne, przy czym 27% twierdzi, że jest bardzo ważne, a 40% twierdzi, że jest ważne w pewnym stopniu.

 Raport obrotów 23

Zadowolenie mieszkańców

Poczucie wspólnoty może mieć znaczący wpływ na zadowolenie mieszkańców. Gdy najemcy czują się częścią społeczności, jest bardziej prawdopodobne, że będą zadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej.

Poczucie wspólnoty ma również duży wpływ na zaangażowanie najemców: zadowoleni najemcy chętniej uczestniczą w wydarzeniach i aktywnościach organizowanych przez zarządcę nieruchomości, co może dodatkowo wzmocnić ich poczucie wspólnoty.

Wyniki naszego badania pokazują również, że większość najemców uważa, że odpowiedzialność za tworzenie poczucia wspólnoty spoczywa na nich samych, a w dalszej kolejności na wynajmującym, zarządcy społeczności i zarządcy nieruchomości w kolejności malejącej.
 

Mieszkańcy oczekują, że wynajmujący zapewnią narzędzia i udogodnienia w celu stworzenia poczucia wspólnoty, ale to od mieszkańców zależy wykorzystanie tych zasobów w celu stworzenia środowiska właściwego wspólnocie.

Odkrycie to jest zgodne z koncepcją, że najemcy traktują priorytetowo dobrą komunikację i szybkość reakcji właścicieli w zakresie konserwacji i napraw.

Wartość nieruchomości

Obiekty, w których obserwuje się silne poczucie wspólnoty, mogą również odnotować wzrost ogólnej wartości nieruchomości. Kiedy potencjalni najemcy odwiedzają nieruchomość, często patrzą nie tylko na fizyczną strukturę i udogodnienia, ale także na poczucie wspólnoty. Nieruchomość, która ma silne poczucie wspólnoty, będzie bardziej atrakcyjna dla potencjalnych najemców, co może prowadzić do podniesienia wartości nieruchomości.

Retencja najemców

Oprócz przyciągania nowych najemców poczucie wspólnoty może również poprawić wskaźniki retencji najemców. Gdy najemcy czują się częścią społeczności, są bardziej skłonni przedłużyć umowę najmu i pozostać w obiekcie na dłużej.

Może to zaoszczędzić zarządcom nieruchomości kosztów związanych ze znalezieniem nowych najemców i pomóc zapewnić stabilne źródło dochodu nieruchomości.

Aby właściwie zrozumieć wpływ poczucia wspólnoty na utrzymanie najemców, zapytaliśmy ich o wpływ, jaki poczucie wspólnoty ma na ich jakość życia i dobre samopoczucie.

Wyniki były pouczające: 39% ankietowanych stwierdziło, że poczucie wspólnoty sprawia, że czują się bezpiecznie, a 34% stwierdziło, że tworzy ono żywą atmosferę w ich nieruchomościach.

Jedna trzecia stwierdziła, że poczucie wspólnoty pozwala im nawiązywać znajomości i przyjaźnie. Pokazuje to, jak duży wpływ może mieć społeczność na doświadczenia najemców .

Tworzenie i rozwój społeczności

Tworzenie i pielęgnowanie poczucia wspólnoty w obrębie nieruchomości wymaga wysiłku i poświęcenia ze strony zarządcy nieruchomości. Niektóre sposoby tworzenia i wspierania społeczności obejmują:

  • Organizowanie wydarzeń i aktywności, które zbliżają najemców – takich jak wieczory filmowe, imprezy składkowe i wieczory gier.

  • Tworzenie wspólnej przestrzeni, takiej jak wspólny ogród lub pokój wypoczynkowy, w którym najemcy mogą się gromadzić i udzielać się towarzysko. Przestrzenie współdzielone zostały wymienione jako jeden z głównych czynników motywujących najemców do wynajmu nieruchomości, a 88% z nich wybrało tę opcję w naszej ostatniej ankiecie.

  • Zachęcanie do komunikacji i interakcji między najemcami za pośrednictwem aplikacji komunikacyjnych dla najemców. 57% ankietowanych przez nas najemców stwierdziło, że dobra komunikacja i szybkość reakcji to cechy pożądane u wynajmującego.

  • Zapewnienie najemcom możliwości zaangażowania się w zarządzanie nieruchomością, np. uzyskanie członkostwa w komitecie doradczym najemców lub udział najemców w wypełnianiu ankiet.

Wnioski

W dzisiejszych czasach zarządzanie nieruchomościami wykracza poza zwykłe utrzymywanie budynków. Poczucie wspólnoty jest niezbędne do stworzenia skutecznej strategii zarządzania nieruchomościami.

Koncentrując się na zadowoleniu mieszkańców, wartości nieruchomości i wskaźnikach retencji najemców, zarządcy nieruchomości mogą tworzyć i pielęgnować poczucie wspólnoty w swoich nieruchomościach.

Można to osiągnąć poprzez organizowanie wydarzeń i aktywności, tworzenie wspólnych przestrzeni, zachęcanie do komunikacji i interakcji oraz stwarzanie okazji do zaangażowania najemców.

Nadając priorytet poczuciu wspólnoty, zarządcy nieruchomości mogą stworzyć pozytywne i satysfakcjonujące warunki dla swoich najemców, co prowadzi ostatecznie do osiągnięcia większego sukcesu środowiska zarządzającego nieruchomościami.

 

Similar posts

Get notified of new insights

Be the first to know about new Chainels' insights to stay on top of all the news and innovation in today’s real estate industry.

Fill in your email here